Gebruiksvoorwaarden - NL

Deze site is meertalig. Nochthans geldt voor wettelijk verplichte documenten of siteonderdelen - bv. Privacy Policy - de Nederlandstalige versie als prioritair bepalend. Vertalingen van deze documenten of siteonderdelen naar andere talen moeten als zuiver indicatief en informatief worden beschouwd.

Gebruik van de site octocelli.be houdt in dat U volgende gebruiksvoorwaarden integraal kent en aanvaardt.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De site van octocelli.be bevat hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun resp. kwaliteit en nauwkeurigheid. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites goedkeurt, publiceert of wettigt.

Top

BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

In al onze hoofd- en subrubrieken van deze website wordt U geïnformeerd op geheel vrijblijvende wijze. Alle gegevens worden u ter informatie aangeboden.

Wij garanderen dat deze gegevens en informatie recent, volledig en consistent zijn maar aanvaarden echter onder geen enkele voorwaarde enige vorm van aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele fouten, onvolledigheden, tekortkomingen of inconsistentie - onder welke vorm ook - in deze gegevens en informatie noch als resultaat van hun gebruik.

Ondanks de voortdurende zorg kunnen wij onmogelijk garanderen dat files die bedoeld zijn voor downloads via het Web vrij zijn van infecties, virussen, wormen, Trojaanse paarden of enige andere vorm van maligne code met destructieve en/of contaminerende eigenschappen.

De sitegebruiker is verantwoordelijk voor het implementeren van alle toereikende
procedures en routines eigen aan zijn specifiek computer- en internetgebruik,
inclusief alle preventieve en reconstructieve maatregelen om data loss te
voorkomen en/of te behandelen, zowel op stand-alone PC's, werkstations als binnen
eender welke netwerktopologie.

Top

COPYIGHT EN DE BESCHERMING VAN HET AUTEURSRECHT

Definitie van Intellectuele Eigendom:

Tot de intellectuele eigendom rekent men de voortbrengselen van de menselijke geest. Deze immateriële, intellectuele prestaties worden onderverdeeld in twee categorieën: creaties en onderscheidende tekens. Uitvindingen en kweekproducten op het gebied van land- en tuinbouw zijn technische creaties. Daarnaast zijn er bv. ook esthetische, artistieke creaties: literaire werken, plastische kunstwerken, muziek, film en fotografie maar ook het design en uiterlijk ontwerp van een product.

Merknamen zijn onderscheidende tekens. Uitvindingen, kweekproducten, merknamen en het uiterlijk van producten vormen de zogenaamde industriële eigendom. Intellectuele eigendomsrechten zoals o.a. de octrooien (patenten), de kwekersrechten, de auteursrechten, de tekeningen en modellen en de merken verzekeren hun titularissen een tijdelijke en territoriaal beperkte, exclusieve exploitatie van hun intellectuele eigendom.

Een dergelijk monopolie stimuleert de voor de economische groei onontbeerlijke innovaties maar kan daarbij wel ingaan tegen een voor de vrije markteconomie onmisbaar recht van vrije mededinging. Daarom worden intellectuele eigendomsrechten slechts onder welbepaalde voorwaarden en bovendien voor een beperkte duur verleend.

Definitie van het auteursrecht en van de naburige rechten:

De bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten vormt een onderdeel van de intellectuele eigendom. Als voorwerp heeft zij het bepalen van de rechten die toegekend worden aan de auteurs van letterkundige en kunstwerken, alsook aan de uitvoerende kunstenaars, aan de producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films, aan de omroeporganisaties en aan de producenten van gegevensbanken.

Top

COPYRIGHT

First published 2004 by Peter G. OVERLAET

Copyright 2002-2012Octocelli®

All rights reserved. The contents of this website may not be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including copying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission from octocelli and the author of this website.

NOTE: The author and publishers, while exercising the greatest care in compiling this website, can never - under any circumstances - be held responsible for the consequences arising from any inaccuracies therein.

--> You may print and download portions of material from the different areas
of this site solely for your own non-commercial use provided that you agree
not to change or delete any copyright or proprietary notices from the materials.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van octocelli en de auteur van deze website.

NOTA : Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade of ongevallen, van welke aard ook, die zouden kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze website zou kunnen voorkomen.

--> Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik kunt U materiaal uit deze site downloaden en uitprinten op voorwaarde dat dit materiaal onverandert blijft alsook alle aanwezige copyright- of eigendomsinformatie.

Top